Algemene voorwaarden Roelofs Agenturen

1.toepasselijkheid

1.1 de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten, door Roelofs agenturen , verder ook te noemen Roelofs aangeboden of gesloten , hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van door de  koper, afnemer of opdrachtgever verder ook te noemen wederpartij . gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten , tenzij anders  is overeengekomen . Bestaat er  in dat laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden dan prevaleren de onderhavig voorwaarden.

2. offerte

2.1 Allee offertes en aanbiedingen in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend en ondeelbaar , tenzij uitdrukkelijk  schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van  een maand , tenzij de offerte anders vermeldt.

3,bevestiging

3.1 Een overeenkomst met Roelofs komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging door Roelofs , dan wel door uitvoering van de opdracht door Roelofs.

3.2 Aanvullingen, wijzigingen of ander afspraken , waarbij wij verplichtingen aangaan , gelden niet als tussen  de

partijen te zijn overeengekomen, zolang zij niet door Roelofs schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Bestellingen gelden eerst dan als aangenomen, wanneer ze door Roelofs schriftelijk zijn bevestigd,

4. Levering

4.1 Levering van goederen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

4.2 De levering van goederen en of diensten  geschiedt franco huis, indien dit schriftelijk is overeengekomen. Levering franco huis  betekent nimmer meer dan dat vracht voor rekening van Roelofs  is tot aan de losplaats van  de wederpartij.

4.3 de enkele overschrijding van de overeengekomen  leveringstermijn cq termijn  waarbinnen de opdracht voltooid moet worden zal geen verzuim van Roelofs opleveren. Wederpartij zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen

dat aflevering alsnog binnen een redelijk termijn plaatsvindt , bij gebreke waarvan behoudens artikel 8 , de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst eenzijdig  bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte . De wederpartij heeft dit recht niet indien hij van zij kant in verzuim is.

5 prijzen

  1. Roelofs is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen , indien na het tot stand komen van de overeenkomst  de kosten van grondstoffen  of hulpmaterialen een verhoging ondergaan..
  1. onder grondstoffen en hulpmaterialen wordt in ieder geval verstaan de goederen die Roelofs van derden betrekt.
  1.  Een prijsverhoging  opgrond van het bepaalde in dit artikel  van meer dan 5 %  geeft de wederpartij  het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte tot uiterlijk 2 weken nadat Roelofs hem van de prijsverhoging op de hoogte heeft gesteld.

6. overmacht,

6.1 Mocht Roelofs als gevolg van een hem niet toe te rekenen  oorzaak(overmacht ) niet in staat  zijn om aan zijn leveringsverplichtingen  te voldoen, dan zal Roelofs gerechtigd zijn  om zonder in gebreke te zijn , de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand voorbij zal zijn.

6.2 mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel Roelofs als de wederpartij gerechtigd zijn  door kennisgeving aan de andere partij  de overeenkomst  eenzijdig  voor het nog niet uitgevoerde  gedeelte ervan  zonder rechterlijk tussenkomst te beëindigen.

  1. Nakoming in een of meer gevallen  onder een of meer  in lid 2 vermelde omstandigheden , tast niet het recht van Roelofs aan  in andere gevallen van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken

7. Acceptatie

7.1 Indien de door Roelofs geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst  beantwoorden , is de

wederpartij gehouden terstond  bij aflevering  te reclameren  en de gebreken te vermelden  op het bij de ontvangst van de goederen te tekenen document . Daarnaast dient de wederpartij  de geconstateerde klachten per omgaande schriftelijk mede te delen.  Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden  nadat de wederpartij  deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren doch uiterlijk een week na factuurdatum,

7.2 bij gebreke van een tijdige reclame  verliest de wederpartij  zijn aanspraken jegens  en geldt de levering  als onvoorwaardelijk  aanvaard,  Indien de wederpartij  in geval van tijdige reclame  aantoont dat de gebreken op het moment van aflevering  al bestonden , zal Roelofs  slechts verplicht zijn  aan de wederpartij  een vervangende partij  ter beschikking te stellen  naar eigen keuze  van Roelofs  kan Roelofs in plaats van ter beschikking stellen van de vervangend partij  aan de wederpartij  het voor deze goederen al betaalde  bedrag terugbetalen  dan wel de wederpartij  voor het voor deze goederen  in rekening gebrachte bedrag crediteren.

7.3 De retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Roelofs daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven . Alle uit de retourzending voortvloeiende kosten zijn voor de rekening van de wederpartij.

8. aansprakelijkheid .

8.1 Mededelingen door of namens Roelofs gedaan betreffende kwaliteit , samenstelling , behandeling in de ruimste zin van het woord, toepassingsmogelijkheden eigenschappen enz, van de zaken gelden alleen als garanties  indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk  in de vorm van een garantie zijn gedaan.

8.2 Wederpartij is verplicht  de voorschriften inzake de opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.

8.3 Onze aansprakelijkheid  als gevolg van niet. tijdige of niet behoorlijke levering zal nimmer het netto verkoopbedrag cq netto factuurbedrag  der betreffende goederen te boven gaan. Bovendien  is de aansprakelijkheid  van schade veroorzaakt door gebreken van de zaken beperkt tot directe schade aan personen of zaken.

9. Risico eigendomsvoorbehoud

9.1 Het risico ten aan zien van de beschadiging  en verloren gaan van geleverde goederen  en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de wederpartij.

9.2 alle door Roelofs afgeleverde goederen  blijven eigendom van Roelofs totdat de overeengekomen prijs, alsmede enig ander vordering  bedoeld in artikel 3: 92  lid 2 BW is voldaan. Wederpartij heft evenwel het recht om goederen  in het kader van zijn normale  bedrijfsvoering  door te verkopen of te verwerken, tenzij Roelofs schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de wederpartij deze goederen terstond  ter beschikking van Roelofs moet stellen.

10 Betalingscondities.

10.1 Betaling dient zonder korting of enige schuldvergelijking te geschieden  binnen dertig dagen na factuurdatum op de op onze facturen  vermelde bankrekeningen. Bij contante betaling  kan Roelofs  toestaan  dat een door Roelofs bepaald en op de factuur  aangegeven kortingbedrag door de wederpartij wordt afgetrokken.

10.2 Indien de geheel of gedeeltelijke  betaling van een toegezonden rekening  niet heeft plaatsgehad  binnen dertig dagen na factuurdatum, wordt onverminderd  de overige  rechten van Roelofs  in dat geval  vanaf de factuurdatum  over het verschuldigde bedrag  een rente in rekening gebracht  en komen  alle aan de inning  verbonden  gerechtelijke en buitengerechtelijke  kosten voor rekening van de wederpartij.

10.3 eventuele gerechtelijke geschillen  tussen wederpartij en Roelofs  over kwaliteit of uit andere hoofde  door de

wederpartij ingediende reclames  geven de wederpartij niet het recht om de betaling op te schorten.

10.4 in geval van niet tijdige betaling is de wederpartij gehouden tot vergoeding van alle door Roelofs  ter inning

van openstaande rekeningen te maken kosten, derhalve  zowel  de gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten.

11. ontbinding

11.1 Roelofs is gerechtigd om zonder dat terzake enige vergoeding aan de wederpartij  is verschuldigd de overeenkomst en alle andere  lopende overeenkomsten  tussen partij  zonder rechtelijke  tussenkomst eenzijdig  geheel of gedeeltelijk  te beeïndigen en de  geleverde goederen  terug te nemen indien:

a) de wederpartij achterstallig is met betalen  van de koopprijs  of  van enig ander bedrag  dat hij aan Roelofs  verschuldigd is

b) hij in staat van faillissement wordt verklaard  of surseance van betaling

11.2 In geval van  beëindiging  van de overeenkomst  op de gronden vermeld in het vorige lid  wordt elke vordering  die Roelofs  op de wederpartij mocht hebben  terstond  in zijn geheel opeisbaar.

11.3 in geval van faillissement  surseance van betaling onder curatele stelling  of beslaglegging  op de roerende  en/of  onroerende zaken  van de wederpartij  dan is Roelofs  gerechtigd om zonder dat ter zake  enige vergoeding is verschuldigd  aan de wederpartij is verschuldigd  de overeenkomst  en alle lopende overeenkomsten  zonder rechterlijke  tussenkomst eenzijdig te beëindigen artikel 11.2  is van overeenkomstige  toepassing.

12. hardheid clausule

Mocht enige bepaling  van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter  niet van toepassing zijn  of in strijd met de het recht zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven  worden beschouwd.

Doch zullen  overigens deze algemene voorwaarden van kracht blijven  onverminderd het hierna bepaalde,

12. Mochten  de omstandigheden waarvan partijen  op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst  zijn uit gegaan zich zo aanmerkelijk  wijzigen  dat daardoor de naleving van een of meer van de voorwaarden in  redelijkheid  van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden  over een tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

13. Geschillen

13.1 Op alle met Roelofs gesloten overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij en voorzover  schriftelijke anders is overeengekomen

13.2 Alle geschillen tussen partijen  zullen worde beslecht door de bevoegde rechter in Nederland